2. § Az egyesület célja, feladatai, működésének formái

 1. Az egyesület alapcéljai:
  • (a) elősegíteni a település történeti, építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a város szépítését és fejlesztését, az épített környezet alakítását és védelmét (1997.évi LXXVIII.tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)),
  • (b) ápolni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a városhoz való kötődést, többek között hagyományőrző rendezvények szervezésével, helyi közművelődési tevékenység támogatásával (2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 7.),
  • (c) tömöríteni azokat a Kisújszálláson élő, vagy onnan elszármazott, Kisújszálláshoz kötődő polgárokat, fiatalokat, városi önszervező közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni, (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) ),
  • (d) befogadni olyan céljellegű pénzbeni adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az egyesület céljaival azonosíthatók és a város szépítését, fejlődését elősegítik, közfeladat megvalósítását szolgálják. 

Az alapcélok csak közgyűlési határozattal, a szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes szótöbbségével változtathatók meg.

Mindezek a célok megfelelnek azoknak a tevékenységeknek, amelyeket a 2011. évi CLXXV. törvény közhasznú tevékenységként közfeladatként elismer. Úgymint: tudományos tevékenység, kutatás, kultúrális tevékenység, kultúrális örökség megóvása (hagyományápolás), műemlékvédelem, környezetvédelem.

 1. Az egyesület alacéljai megvalósítása érdekében:
  • (a) felkérés esetén részt vesz a település fejlesztését, rendezését érintő kérdések megvitatásában, az épületek, utcák és közterületek, zöldterületek, városrészek kialakításában, észrevételeket, javaslatokat tesz,
  • (b) közreműködik a város történeti, építészeti és természeti értékeinek feltárásában, azokat nyilvántartásba veszi és javasolja védetté nyilvánításukat. Társadalmi eszközökkel is védelmezi azokat, közreműködik gondozásukban, értékeik megismertetésében a mindenkori önkormányzattal kötött szerződés alapján,
  • (c) kezdeményezi a város szépítését, esztétikai és közízlési formálását, fásítását, virágosítását és parkosítását, az egészséges környezet kialakítását, szervezi az ehhez kapcsolódó önkéntes munka - akciókat, és az évenkénti nyári városszépítő tábort,
  • (d) kutatásokat, előadásokat, konferenciákatt kezdeményez, pályázatokat ír ki az egyesületi célok érdekében, kiállításokat rendez, esetenként saját vagy konkrét célokra átvett pénzeszközök terhére finanszírozza városszépítő elképzelések megvalósítását,a kutatómunka eredményeinek megismertetésére, a város értékeinek bemutatásáraönálló kiadványokat jelentet meg, vagy támogatja mások kiadványainak megjelenését, lehetőség szerint gyarapítja a város tárgyi, művészeti értékeit,
  • (e) részt vesz a kistérség, a régió számára hasznos események lebonyolításában, segíti az elszármazottak szülővárosukkal való kapcsolattartásának megőrzését. Arra törekszik, hogy közhasznú tevékenységét minél szélesebb körben érvényesítse.
 2. Az egyesület működési formái
  • (a) Az egyesület jogi személy, tagja a Város- és Faluvédő Szövetség-nek (Hungaria Nostra), tevékenységét önállóan fejti ki.
  • (b) Céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan természetes és jogi személlyel, intézménnyel, társadalmi szervezettel, közhasznú szervezettel, közösséggel, akik/amelyek a település érdekében cselekszenek.
  • (c) Az egyesület szakosztályokban és ifjúsági csoportokban fejti ki tevékenységét.